Regulament de vanzare EKA

REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA DE VALORIFICARE A ACTIVELOR – BUNURI IMOBILE – AFLATE ÎN PATRIMONIUL SOCIETĂȚII EKA DEVELOPMENT SRL– ÎN FALIMENT, IN BANKRUPTCY, EN FAILLITE

Regulament de vanzare – EKA

CAP. I INFORMAȚII GENERALE
1.1. Debitorul EKA DEVELOPMENT SRL, cu sediul social în Mun. Bucureşti, Str. Daniel Danielopolu, Parter, ap. 2, cam.2, Sector 1, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/763/2010, având codul unic de înregistrare 21580032 (denumit în continuare ”EKA Development” sau ”Debitoarea”) a intrat în faliment prin procedură generală, în temeiul art. 107 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completprile ulterioare (pe scurt ”Legea 85/2006”), conform sentinței civile nr. 416/21.01.2016 pronunțată de Tribunalul București, secția a VII-a civilă în dosarul nr. 9289/3/2014, rămasă definitivă prin respingerea apelurilor formulate de POP EMIL și POP CORINA prin Decizia civilă nr. 1255/05.07.2016 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a VI-a civilă în dosarul nr. 9289/3/2014.
1.2. Activitatea de lichidare a activelor din patrimoniul EKA DEVELOPMENT se va organiza de reprezentantul său legal, lichidator judiciar Cabinet lndividual de lnsolvență VĂDUVA ALBERTO-CIPRIAN, cu sediul profesional în București, Aleea Valea Florilor nr. 2, bloc P11, scara 1, etaj 1, ap. 6, sector 6, RO-061575, și sediul ales în București, B-dul Timișoara, nr. 8A, etaj 2, biroul 5, sector 6, înregistrat în Regsitrul Formelor de Organizare UNPIR sub nr. RFO I-3937, cod de identificare fiscală 32211057 (în continuare ”Lichidatorul”), numit prin Hotărârea intermediară nr. 416/2016 a Tribunalului București, secția a VII-a civilă, pronunțată în dosarul 9289/3/2014 și confirmat prin hotărârea adunării creditorilor EKA DEVELOPMENT SRL din data de 18.07.2016.
Cap. II. DESCRIEREA ACTIVELOR ȘI SITUAȚIA JURIDICĂ LA ACEST MOMENT
2.1. Activele aflate în patrimoniul Debitoarei EKA DEVELOPMENT și care urmează a se valorifica în procedura de lichidare sunt reprezentate de următoarele bunuri imobile: A. Teren intravilan în suprafață de 527,14 mp, situat în București, Șos. București-Ploiești nr. 69L, sector 1, categoria curți-construcții, identificat prin nr. cadastral 23861/2, înscris în CF nr. 78132 București Sector 1, IE 231856; B. Teren intravilan în suprafață de 8.133,54 mp, situat în București, Șos. București-Ploiești nr. 69N, sector 1, categoria curți-construcții, identificat prin nr. cadastral 24827, înscris în CF nr. 78380 București Sector 1, IE 232077; C. Teren intravilan în suprafață de 3.170 mp, situat în București, Șos. București-Ploiești nr. 69P, sector 1, categoria curți-construcții, identificat prin nr. cadastral 24826, înscris în CF nr. 78375 București Sector 1, IE 231243.
2.2. Conform raportului de evaluare întocmit de ELVAS CONSULTING SRL, membru corporativ ANEVAR prin Ștefan Elena, membru titular ANEVAR, evaluator autorizat în evaluarea proprietății imobiliare în procedura generală de insolvență a Debitorului, bunurile EKA DEVELOPMENT indicat la art. 2.1 au fost evaluate după cum urmează:
Activ Valoare de piață (Euro fără TVA)
Valoarea de vânzare forțată (Euro fără TVA)
A 41.000 28.700
B 2.310.000 1.617.000
C 1.002.000 701.400
Total 3.353.000 2.347.100

2.3. Asupra bunurilor imobile este constituit un drept de ipotecă de prim rang în favoarea creditorului BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED SUCURSALA ROMANIA.
2.4. La acest moment există notat în cartea funciară a imobilelor EKA DEVELOPMENT, un litigiu ce face obiectul dosarului 8299/299/2008* aflat pe rolul Tribunalului București, cu termen în 06.04.2017.
Societatea Eka Development nu este parte în acest litigiu, soluția pronunță de către Judecătoria Sector 1 putând fi vizualizată pe portalul oficial al instanțelor de Judecată, aparținând Ministerului Justiție – http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000415156&id_inst=299
Cap. III MODALITATEA ȘI METODA DE VALORIFICARE A ACTIVELOR
3.1. Activele aflate în patrimoniul Debitoarei EKA DEVELOPMENT vor fi vândute în bloc, în starea în care se află, prin licitație publică cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii 85/2006 și ale prezentului regulament.
3.2. Prețul de pornire la licitație va fi prețul de piață stabilit prin raportul de evaluare conform art. 2.2, respectiv 3.353.000 Euro, la care se va aplica TVA, conform regimului fiscal aplicabil la data vânzării.
3.3. Pasul de licitație este în cuantum de 50.000 euro.
3.4. Licitațiile publice se vor desfășura la interval de două săptămâni, astfel:
• două licitații publice pornind de la prețul minim de 3.353.000 euro (la care se va aplica TVA, conform regimului fiscal aplicabil la data vânzării), reprezentând valoarea de piață cumulată a celor trei active aflate in proprietatea EKA DEVELOPMENT, conform raportului de evaluare;
• două licitații publice pornind de la prețul minim de 2.347.100 euro (la care se va aplica TVA, conform regimului fiscal aplicabil la data vânzării), reprezentând valoarea de vânzare forțată a celor trei active aflate in proprietatea EKA DEVELOPMENT, conform raportului de evaluare.
3.5. Prima licitație publică nu se va desfășura mai devreme de două săptămâni de la data aprobării de către creditorii EKA DEVELOPMENT a strategiei de valorificare și a regulamentului de vânzare a activelor Debitoarei propuse de Lichidator.
3.6. În situația în care nu se reușește valorificarea bunurilor imobile din patrimoniul Debitoarei în urma ședințelor de licitații organizate conform art. 3.4, Lichidatorul va convoca adunarea creditorilor EKA DEVELOPMENT în vederea aprobării unei noi strategii de valorificare.
3.7. Scopul urmărit de Lichidator este obținerea celui mai bun preț pentru activele Debitoarei supuse valorificării, într-un termen cât mai scurt.
3.9. Ofertanții au acces la toate documentele și Informațiile privind activele Debitoarei scoase la vânzare prin licitație publică și prețul solicitat de Lichidator.
3.10. Toate plățile prevăzute în cuprinsul prezentului regulament vor fi efectuate în contul de lichidare al EKA DEVELOPMENT având IBAN RO75 PIRB 4236 7680 1800 1000, deschis la PIRAEUS BANK ROMANIA.
Cap. IV ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE
4.1. În vederea valorificării activelor EKA DEVELOPMENT se numește o comisie de licitație prin decizie dată de reprezentantul legal al Lichidatorului.

4.2 Comisia de licitație are atribuții în pregătirea, desfășurarea și urmărirea modulul de realizare a obiectivului propus de valorificare a activelor Debitoarei, conform legii și prezentului regulament.
4.3. Comisia este alcătuită din cel puțin un membru, care trebuie să fie o persoană din cadrul cabinetului Lichidatorului, inclusiv reprezentantul legal al Lichidatorului, acesta din urmă find președintele Comisiei de licitație.
4.4. Comisia este aceea care analizează ofertele și actele depuse în vederea participării Ia licitație, întocmește lista ofertanților acceptați pentru a participa la licitație ce se va afișa la ora și locul licitației la ora fixată pentru acesta. Comisia este aceea care întocmește șl lista ofertanților respinși la începerea ședinței de licitație.
4.5. În vederea aducerii la cunoștința publică a licitației publicația de vânzare se va afișa la Primăria Sectorului 1 București, pe site-ul UNPIR si la Tribunalului București.
De asemenea se va da publicității un anunț într-un ziar de largă circulație, precum și pe cel puțin 3 site-uri de specialitate cu cel puțin 7 (șapte) zile calendaristice mai înainte de data fixată pentru ținerea licitației. Anunțul de vânzare va cuprinde o identificare succinta a imobilelor, data și locul licitației, organizatorul si pragul de pornire al licitației.
4.6. Publicațiile vor cuprinde următoarele mențiuni:

• Datele de identificare ale Debitoarei;

• numele organizatorului;

• data, locul si ora de desfășurare a licitației;

• identificarea bunurilor scoase la vânzare prin licitație publică;

• indicarea prețului de vânzare in EURO (ce se va achita in RON la cursul BNR din data zilei din data platii) pentru imobilele debitoarei, care se vor vinde în bloc, • informații referitoare la documentele necesare participării la licitație;

• valoarea garanției de participare și contul debitorului în care urmează ca acesta sa fie consemnata;

• termenul și modalitatea de plată – plata integrală a bunurilor adjudecate se va face în 30 de zile de la adjudecare

• mențiunea ca toți cei ce pretind vreun drept real asupra bunurilor – obiect al licitației – au obligația, sub sancțiunea decăderii, de a duce la cunoștința lichidatorului acest fapt si dovezile in susținere pana In ziua licitației;

• alte informații, după caz.
CAP. V PARTICIPANȚII LA LICITAȚIE
5.1. La procedura de vânzare prin licitație publică a activelor Debitoarei poate participa orice persoana fizică sau juridică, de drept public sau privat, română sau străină, care are capacitate deplină de exercițiu, precum și capacitatea să cumpere activele scoase la vânzare, conform legii, cu respectarea condițiilor stabilite prin prezentul regulament.
5.2. În cazul reprezentării ofertantului printr-un mandatar, acesta trebuie să prezinte o procură specială autentică, care se va păstra de Comisia de licitație în original.
5.3. Pentru a participa la licitație, ofertanții vor depune la sediul ales al Lichidatorului din București, str. Mihai Eminescu nr. 81 ,Bl. A, sc. A, et. 3, ap. 10, sector 2, cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora de începere a licitației, următoarele documente:

a. cerere de participare la licitație;

b. dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de 1.000 RON, în numerar, la sediul ales al Lichidatorului;

c. dovada depunerii garanției de participare la licitație de 10% din prețul de pornire a licitației pentru activul licitat în contul de lichidare al Debitoarei,

d. împuternicire (în formă autentică în cazul persoanelor fizice ) acordată persoanei care reprezintă participantul ia licitație, dacă este cazul;

e. în cazul ofertanților persoane juridice, hotârârea de aprobare de către asociați/acționari a depunerii ofertei în vederea cumpărării activelor Debitoarei scoase la vânzare, în original sau copie legalizată, precum și nominalizarea de către asociați/acționari a persoanei fizice care urmează a reprezenta ofertantul la procedura de valorificare;

f. documentele care certifică identitatea și calitatea participantului la licitație, după cum urmează: în cazul persoanelor fizice, copie după actul de identitate, care trebuie să aibă termen de valabilitate de cel puțin 30 zile după data licitației; în cazul persoanelor juridice, copii după certificatul de înmatriculare, ultimul act constitutiv actualizat și certificatul de înregistrare fiscala.
5.4. Neprezentarea de către ofertanți a oricăruia dintre documentele prevăzute în regulament conduce la eliminarea acestora de la procedura de licitație publică.
5.5. Pentru documentele solicitate în copie, la începutul ședinței de licitație publică ofertanții vor prezenta originalele Comisiei de licitație, pentru conformitate.
Cap. VI GARANȚIA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE
6.1. Pentru a putea participa la licitație, ofertanții vor achita în contul de lichidare al EKA DEVELOPMENT prevăzut la art. 3.10, cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora de începere a licitației, echivalentul în lei al sumei reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației pentru activele Debitoarei, calculat la cursul oficial Ron-Eur comunicat de BNR, valabil la data plății.
6.2. Creditorii care beneficiază de o cauză de preferință asupra bunurilor imobile nu sunt obligați să depună garanție de participare.
6.3. Suma depusă cu titlu de garantie de participare la licitatie se restituie în următoarele cazuri: a. suspendarea licitației și/sau amânarea licitației pentru o altă dată ulterioară, prin Decizia Comsiei de licitație, sau b. neprezentarea ofertantului la licitație, sau c. participarea ofertantului la licitație, fără a fi declarat câștigător/adjudecatar al bunurilor.
6.4. Suma depusă cu titlu de garanție de participare la licitație nu se restituie în cazul în care ofertantul este declarat adjudecatar și nu depune prețul în termen de 30 de zile de la data licitației.
Cap.VII ȘEDINȚA DE LICITAȚIE
7.1. Licitația va avea loc numai în condițiile în care cel puțin o ofertă depusă cu respectarea condițiilor stabilite prin prezentul regulament îndeplinește condițiile stabilite prin publicația de vânzare, incusiv prețul minim oferit.
7.2. Ședința de licitație publică este condusă de Comisia de licitație.

7.3. Nu se va accepta participarea la licitație a ofertanților care nu au depus documentele necesare pana la termenul limită stabilit în prezentul regulament și nici a ofertanților, care nu au depus documentația completă.
7.4. Președintele comisiei de licitație asigura politia ședinței de licitație, având dreptul la evacuarea din sală a licitatorilor care împiedică buna desfășurare a lucrărilor.
7.5. La deschiderea licitației, în fața licitatorilor, președintele Comisiei de licitație: a. anunță bunurile scoase la vânzare prin licitație publică și prețul de pornire; b. anunță și întocmește lista ofertanților/licitatorilor admiși si a celor respinși cu motivarea respingerii, in cazul celor din urma; c. anunța modalitățile de plata acceptate (plata integrala a prețului/plata in rate) si termenul maxim acceptat pentru realizarea plății prețului; d. comunica pasul de licitație stabilit si pauza dintre strigări. Pasul de licitație este de 50.000 EURO.
7.6. Comisia întocmește lista ofertanților/licitatorilor cu menționarea numelui sau denumirii ofertantului și a datelor de identificare complete, precum și a persoanei fizice care licitează, cu indicarea actului de identitate, domiciliu și număr de telefon contact. Lista se semnează de către comisie și de ofertanți/licitatori.
7.7. În cazul în care se prezintă la licitație un singur ofertant și acesta oferă prețul de pornire la licitație, acesta va fi declarat adjudecatar.
7.8. Licitația începe de la prețul de pornire menționat în publicația de vânzare, fiecare ofertant fiind întrebat dacă oferă prețul. Procedura se reia pentru fiecare preț oferit prin strigare, prin adăugarea pasului minim stabilit la prețul strigat anterior.
7.9. Participanții pot oferi prețuri superioare prețului obținut prin adăugarea pasului de licitație stabilit, caz în care acest nou preț va fi referința pentru noi strigări.
7.10. La fiecare nouă strigare nu se mai solicită oferte de la licitatorul care nu a oferit prețul de strigare anterior.
7.11. Ofertele succesive, începând cu prețul de pornire, modul de acceptare de licitatori, modul de acceptare a noilor prețuri de ofertanți, termenul de plată și modalitatea de piață se evidențiază în procesul verbal de licitație ce se semnează de comisie, participanți și debitor, dacă este prezent.
7.12. Adjudecatarul bunurilor va fi anunțat în ședință de președintele Comisiei de licitație, fiind astfel declarat acela care a oferit prețul cel mai mare, după strigarea de trei ori a celei din urmă oferte de preț.
7.13. În condițiile în care la un anumit pas anunțat nu se angajează niciun licitator, deși la pasul anterior sau angajat cel puțin două persoane, președintele comisiei de licitație procedează la continuarea licitației prin creșterea prețului anterior cu un pas care va reprezenta 50% din pasul de licitație stabilit.
În condițiile în care niciun licitator nu mai acceptă următorul pas de licitație după două strigări pentru acest preț, este desemnat adjudecatar ofertantul care a oferit cel mai mare preț sau ofertantul care a înregistrat primul documentația de participare la licitație, în condițiile în care doi licitatori au oferit același preț. Ofertele participanților la licitație sunt prezentate de către comisia de licitație în ordinea înscrierii la licitație. Cu ocazia înscrierii la licitație fiecare dintre licitatori vor primi un bon ce va atestat ordinea cronologica a depunerii ofertei.
7.14. După anunțarea adjudecatarului de către președintele comisiei de licitație, comisia va declara închisă ședința de licitație și va proceda la întocmirea procesului verbal de licitație.

7.15. În cazul în care nu s-a oferit prețul de pornire de către niciun licitator sau nu au fost participanți, se va proceda la organizarea unei noi ședințe de licitație, în condițiile mentionate la art. 3.4 din prezentul regulament sau in conditiile care vor fi aprobate de către creditorii EKA DEVELOPMENT conform art. 3.6, diupă caz.
7.16. Față de ofertanții participanți care nu au câștigat licitația, comisia de licitație va proceda la restituirea garanției de participare în termen de trei zile lucrătoare de la data ședinței. Garanția se va restitui în totalitate, mai puțin comisioanele de transfer bancar. Toate comisioanele bancare aferente transferurilor bancare privind înscrierea la licitații și restituirea garanțiilor sau a altor sume vor fi suportate de către ofertanți.
7.17. Se impun următoarele restricții in timpul ședinței de licitație:

a. perturbarea lucrărilor ședinței prin orice acțiune;

b. incercarea de influențare a rezultatelor;

c. răspândirea de informații de orice natura si care ar avea ca efect influențarea rezultatului licitației;
Persoanele care se găsesc in una din situațiile de restricție prevăzute mai sus vor fi excluse de la licitație.
VIII. PROCESUL VERBAL DE LICITAȚIE
8.1. Procesul verbal de licitație se întocmește în timpul fiecărei ședințe de licitație într-un număr de 3 (trei) exemplare originale.
8.2. Procesul verbal de licitatie va cuprinde: a. data, ora si locul încheierii; b. denumirea Debitoarei falite, cu indicarea datelor de identificare; c. componenta comisiei de licitație; d. numele/denumirea participanților si ofertelor acestora; e. redarea modului de desfășurare a licitației; f. numele/denumirea și datele de identificare ale ofertantului declarat câștigător/adjudecatar; g. identificarea bunulurilor adjudecate; h. prețul, termenul si modalitatea de plata a prețului; i. cuantumul taxei pe valoare adăugata, daca este cazul; j. mențiunea ca Lichidatorul va elibera adjudecatarului un exemplar al procesului-verbal de licitație k. ora începerii și ora închiderii ședinței de licitație; l. mențiunea ca Lichidatorul se va prezenta la notariatul public pentru perfectarea înscrisului autentic după încasarea prețului, la data solicitată de adjudecatar, si aceea ca actul autentic este titlu de proprietate, legea cerând forma autentica pentru stramutarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile cuprinse in cartea funciara. Spezele legate de vânzarea notariala vor fi suportate integral de licitatorul adjudecatar.
8.3. Procesul verbal de licitație se semnează de membrii comisiei de licitație, de participanți, de creditori și Debitoare, dacă sunt de față și de către adjudecatar, dacă este cazul.
8.4. Ofertantul declarat câștigător/adjudecatar are obligația de a plăti integral prețul oferit și stabilit in ședința de licitație, la termenul și în condițiile stipulate în procesul verbal de licitație. Neefectuarea plății diferenței de preț atrage pierderea calității de adjudecatar, toate sumele achitate până la acea dată de adjudecatar fiind reținute cu titlu de daune-interese în averea Debitoarei (inclusiv garanția de participare la licitație).
8.5. In cazul în care adjudecatarul nu efectuează plata diferenței de preț până la împlinirea termenului prevăzut la art. 9.1, adjudecarea se consideră nulă de plin drept și activele Debitoarei se scot din nou la vânzare prin licitație publică, în cadrul următoarei ședințe astfel stabilite fiind aplicabile regulile de la licitația în care a fost declarat câștigător adjudecatarul care nu a efectuat integral plata prețului. Dispozițiile art. 851 C.pr.civ. privind nedepunerea prețului sunt aplicabile în mod corespunzător. Adjudecatarul va fi exclus de la orice licitație ulterioară organizată pentru vânzarea bunurilor Debitoarei și va fi obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitație și eventuala diferență de preț.
Cap. IX MODALITĂȚI DE PLATĂ
9.1. Plata prețului activelor adjudecate se face în termen de cel mult 30 de zile de la data licitației, ținânduse seama de garanția depusă în contul prețului.
9.2. Când adjudecatar este un creditor al EKA DEVELOPMENT, acesta poate depune creanța sa în contul prețului, fiind obligat, dacă este cazul, să depună diferența de preț înăuntrul termenului de plată stabilit conform prezentului regulament.
9.3. În situația în care adjudecatarul nu își execută integral obligația de a achita prețul până la expirarea termenului prevăzut la art. 9.1, se vor reține în averea Debitoarei atât garanția de participare la licitație, cât și orice alte sume achitate în contul prețului. Dipozițiile art. 8.5 se aplică în mod corespunzător.
9.4. Termenul de plată se calculează pe zile libere, conform art. 181 alin. (1) pct. 2 C.p.civ., cu aplicarea art. 181 alin. (2) C.pr.civ.
9.5. Plata prețului se efectuează în lei, în contul de lichidare al EKA DEVELOPMENT și se calculează în așa fel încât adjudecatarul să achite echivalentul în lei al prețului de adjudecare în Euro, calculat la cursul oficial BNR Ron-Euro valabil la data ultimei plăți.
9.6. Prețul va fi considerat ca achitat cu respectarea termenului de plată prevăzut în cuprinsul prezentului regulament daca în ziua scadenței este creditat contul Debitoarei cu suma depusă.
Cap. X CONTESTAȚII
10.1. Orice persoană interesată poate depune contestație la sediul ales al Lichidatorului în legătură cu modul de desfășurare a licitației, în termen de o zi de la închiderea ședinței de licitație. Acestea se vor soltiona în termen de o zi de la primire, cu notificarea contestatorului despre soluția dată în scris.